۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

بکارگیری خاطره‌ها

از دست دادن لحظه‌ی کنونی، برای اندیشیدن به خاطره‌ها، هرچند که خاطره‌های شاد باشند، یعنی گام نهادن در راه اندوه، چرا که خاطره‌های شاد در تضاد با خاطره‌های اندوهناک شناخته می‌شوند. اندیشیدن به گذشته یعنی فراخواندن همه‌ی خاطره‌ها، بی توجه به دسته‌بندیشان.
خاطره‌های شخصی را تنها باید برای ارزیابی به کار برد.