۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

شادی وابسته به آزادی است،
آزادی، آنچنان که کسی در پیرامون نیست،
آزادی، آنچنان که هیچ میلی محدودت نمی‌کند،
آزادی، آنچنان که هیچ چیزی نمی‌هراساندت،
آزادی، آنچنان که هیچ خشم و رشکی هدایتت نمی‌کند

نیرومندترین اندیشه آن است که به وسیله‌ی اندیشه های بیشتری نقد شده باشد، و سودمندترین و اصیلترین احساس آن است که از احساس‌های دیگران کمترین آگاهی را داشته باشد.