۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

دوست داشتن ها

من تو را دوست دارم، و تو مرا دوست داری.
من عشق را سراسر اشتیاقم، و تو عشق را سراسر احساسی.
ولی سخن من از عشق با سخن تو یکسان نیست. عشق هر دوی ما زیبا و بزرگ است. عشق تو ژرف است ولی عشق من بلند.
و این گونه در پاسخ واژگانت سکوت می کنم، در برابر احساست به لرزه می افتم، به زیباییت تعظیم می کنم، و عشق می ورزم.

پرسش گری

آدمی پاسخ پرسش هایش را نه خود که از کیهان می گیرد.
خویشکار (وظیفه) آدمی پرسیدن و پی گیر پاسخ بودن است، کار خدا روشن کردن پاسخ برای انسان.

چگونه خواستن

تنها از خدا کمک خواستن، با نیاز ما به دیگر انسان ها در زندگی، به ظاهر در تناقض است. اما از این کمک تا آن کمک فاصله است. کمکی که از خدا می خواهیم همراه با امید به اوست. و کیست که انکار کند بی امید کمک خواستن بیهودگی است.
ولی هنگامی که از دیگران کمک می خواهیم، امیدمان نه به شخص که باز هم به خدا باید باشد. کمک خواستن از دیگر انسان ها در راستای کمک خواستن از خدا و وسیله ای برای اجرای کمک خدا باید باشد.