۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

باور مردم

با نگاهی به نقشه ی مذاهب دنیا، لکه های بزرگ رنگ را که هر کدام نماینده ی یک مذهب است را بر گستره ی زمین میبینیم
این شیوه ی توزیع باور و شیوه ی زندگی نشان از ارثی بودن و قومی و نژادی بودن و بیرون از پژوهش و آگاهی بودن دین بیشتر مردمان دارد. چه اگر جز این بود، باید توزیع رنگ ها بر نقشه زمین برابر می بود.
اگر نام و نژاد و کشورمان را خودمان بر نمی گزینیم، دست کم راه و باورمان را خود برگزینیم.

۱۳۸۸ شهریور ۲۹, یکشنبه

شناخت ستم گر

آن کس که برابر ستم فروتنی می کند و سپاس گذار ستم کار است، چون توانش را
داشته باشد، خود ستم گری خواهد کرد.

روش دیگرگونه شدن

هم چنان که اسلام با یک نه آغاز شد. و آنچنان که این تغییر بزرگ در تاریخ با یک نه ی بزرگ آغاز شد. و آن گونه که این نه و این نفی و این
پرهیز سرآغاز و زاینده ی بودن ها و رسیدن ها و شدن ها و رشد و نموها شد.
و آن گونه که جامعه و انسان با یک نه در مسیر بهبود خویش گام برداشت، در
زندگی شخصی و کاری و اجتماعی کنونیمان هم می توانیم و باید از یک چنین
الگویی بهره بگیریم. برای انتخاب یک هدف و یک مسیر و یک روش باید به هدف
ها و مسیرها و روش های مخالف و فرونشاننده ی آنها نه بگوییم. و این نه
همیشه وجود دارد. وجود انسان و روانش چون خلائی و ظرفی برای ابعاد
گوناگون است که اگر بخواهیم آن ظرف را با ماده ای ویژه و آن روان را با
ویژگی ای برجسته پر کنیم باید آنچه جایش را گرفته خالی کنیم. بسیاری عادت
های ناپسند و رفتارهای نادرست و اندیشه های ناشایست را باید از میان
برداشت تا بتوان آنها را با همتای نیکشان جایگزین کرد.

برای رسیدن به هر نیکی، از میان برداشتن بدی نیاز است.

۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

سود

هر کس جز سود خود نخواهد. هر چه مهربان هم که باشیم، خود را بیش از دیگران دوست می داریم.
ولی در سود رساندن به خویش قوانینی هست. هر گاه سودمان در تضاد با سود دیگران باشد، سودمان در آن نیست و باید بازاندیشی کرد.

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

اندیشه بر پایه ی احساس

اندیشیدن با ریشه های منطق بیشتر زمان ها پاسخ دشواری ها را می دهد، ولی گاهی بر سر دو راهی های زندگی راهگشا نیست. در این هنگام باید از احساس بهره برد.

 احساس انسان بر خلاف عقل که گمراه شدنی است، هیچ گاه راهنمایی نادرست نمی کند. احساس را باید حساس و قلب را باید نرم نگاه داشت تا تابان باشند. احساس یا سخن می گوید یا خاموش می شود ولی دروغ نمی گوید.

پس در آنجا که عقل به تنهایی از پس گزینش راه برنمی آید، باید به احساس خود بنگریم. اگر سخن گفت براهش رویم که راه راست همانست.

 

۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

هنر

برخی از نوآوری ها در هنر، پاسخ گونه اند. پاسخی هستند به فشار های بیرونی، به سبک های غالب، به مدهای رایج و به چیرگی یک نوع سلیقه. با پیدایش خود احساس نیازی که به آنها میشد را برآورده می کنند و خوشایند می شوند. ولی بیشتر خود به فراخ روی گرفتار می شوند و پس از چندی دردی می شوند که پاسخی دیگر نیاز دارند. این گونه هنر جاودانه نیست و با گذر زمان نمای زیبای خود را از دست می دهد.

هنری دیگر گونه که هنرمند آزاد از فشارهای بیرونی می آفریند، مطلق و حقیقت گرایانه تر است. و با آرامش انسان اندرکنش دارد. این هنر را مردمان از فرهنگ ها و زمان های گوناگون می ستایند و شیفته اش می شوند. این گونه هنر جاودانه می شود.