۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

هدیه

یکی از موهبت های خداوندی که بیشتر نادیده گرفته می شود و حتی بسیار به آن ناسپاسی می شود، درد و نا خوشی است. 
آنگاه که انسان بی خبر از ناراستی راهش و ناآگاه از تاثیر آن بر وجودش میزید، و آنگاه که نه دیگران که خود را می فریبد، راه برون شدی به نیکی ندارد جز آنکه به نهیب بیدار کننده ی درد به خود آید و به بازشناسی خود و رفتار و باورش بپردازد. و تندترین و کاراترین راه بهره برداری از این دردها که گاه بگاه سراغ هر انسانی را میگیرید، دید نعمت نگرانه به آنان است.

۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

شعر

شعر با ساختار ویژه ی خود، انسان را وادار به تمرکز حواسش میکند تابتواند مفهوم آن را درک کند.
 و این دلیل اثرگذاری شعر است.
و دلیلی است بر جنبه ی الزامی بودن شعر در زندگی انسان. که همچون یاد و پرستش، به توجه به خویشتن و درک درونی می انجامد، که روح انسان را همچون تنفس است.

۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

خوبی

باید خوب زیست تا خوب مرد.
باید خوب بیدار بود تا راحت خفت.
باید خوب نزدیک شد تا خوب دور شد.
باید خوب دوستی کرد تا خوب جنگید.
باید خوب خندید تا زیبا گریست.
باید خوب شاد بود تا بهنگام غمگین شد.
باید خوب دید تا آسان چشم پوشید.
باید خوب دانست تا درست فراموش کرد.
باید خوب بود تا خوب رفت.