۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

سخن گفتن با مردمان

آیا بهتر آن است که با همگان یکسان سخن بگوییم، بدان سان که خود دوست میداریم؟ یا با هرکس آنگونه سخن بگوییم که با دنیای او سازگارتر است؟