۱۳۹۳ فروردین ۱, جمعه

اندیشه و گفتار

آن اندیشه که پاک باشد، گفتار ناپاک را برنمی‌تابد. و گفتار ناپاک، نشان از اندیشه‌ای آلوده داره.