۱۳۹۲ اسفند ۶, سه‌شنبه

گاهی شنیدن اینکه «نمی‌خواهم برنجانمتان ولی …» یا «نظر شما برای من محترم است» یا این دست ارج گذاشتن آدم، بیش از نگفتنش می‌رنجاند. درست همان زمانی که دیدگاه مخالف دیگران با شما و دیدگاه مخالف شما با دیگران، برایتان یک حق آشکار است و دلیلی نمی‌بینید که بخواهید از این مخالفت‌ها برنجید. درون‌مایه‌ی ارج گذاشتن‌هایی از این دست، این است که دیگران مخالفت خود را باعث رنجش شما می‌دانند، پس ناگزیر مخالفت شما هم مایه‌ی رنجش آنها می‌تواند باشد.