۱۳۹۲ تیر ۱۸, سه‌شنبه

واژگان

واژگان، واژگان!

هر کسی شما را نمی‌شناسد.

“تشنگی”! کسی تو را می‌شناسد،

که گذرش بر بیابان افتاده باشد.

و درد! کسی تو را می‌شناسد،

که یاد همسایگانش بوده باشد.

و زشتی! تنها زیباترین چشم‌ها

تو را در میان جمعیت بازمی‌شناسند.

کسانی شما را می‌شناسند که شما را زیسته باشند.

آنان که بهترین واژگانشان را پیشکش همگان می‌کنند،

شما بهترین واژگان را کمتر می‌شناسند.