۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

هر که از خود چشم‌داشتِ کمال بی‌کاستی دارد، ناگزیر از انتقاد گریزان است، چرا که هیچ راه و اندیشه‌ای نمی‌تواند بدور از کاستی و لغزش باشد.

پایداری در برابر دشواری‌ها

توان ایستادگی روانی انسان در برابر دشواری‌ها، بیش از آنکه از سرشت او سرچشمه بگیرد، از زاویه‌ی نگاهش به خود و به پیرامونش و به زندگی ریشه می‍گیرد. جستجوی معنا در هر شرایطی، و درک خود را  از پیرامون و پیوند پدیده‌ها با هم پیوسته بازنگری کردن،  به نیرومندی و شادکامی بیشتر می‌انجامد.

۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

ارزش هر دم به بزرگی زندگی است

زندگی را باید آنگونه زیست که سراسر بر پایه‌ی باورها و اندیشه‌های هر شخص باشد، جدا از آنکه آن اندیشه ها تا چه اندازه پر معنی هستند. از همان زمان که کارهایی جزیی  و به ظاهر بی ارزش را نه بر اساس شناخت خود که از سر تسلیم شدن به خواهش‌های روان خویش – همچون هم رنگ دیگران شدن، یا فرار از نکوهش دیگران، یا آسایش تن—انجام دهیم، آغازگر فروپاشی شخصیت خود پیش وجدان خود هستیم. و آن کس که در پیشگاه وجدان خود ارزشمند شمرده نشود، در سربالایی دشوار شکوفایی گام نخواهد زد.