۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

راه دشوار شناخت خود

با آنچه ترس، خشم یا بیزاری را در درونت بیدار می کند، زمان بیشتری بگذران تا با خود بیشتر آشنا شوی.