۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

خدا برای من تعریفی بنیادی از ساختار هستی است. تعریفی که ساختار هستی را، دست کم برای زندگی شخصی، غیرتصادفی می‌شناساند. به این معنی که هر رخدادی را، چه تلخ و چه شیرین، هدفدار می‌بینم. اگر سختی در زندگی باشد، دلیلش را یا در نشان دادن اشتباهی در شیوه‌ی زندگی خود جستجو می‌کنم، یا اگر اشتباهی نبینم، سرانجامش را نیکو خواهم پنداشت. پیروزی‌ها را نیز نه برای سرمست شدن، که پیش‌درآمدی برای خویش‌کاری‌های (مسئولیت‌های) بزرگتر می‌بینم.

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

شادکامی

بد و نیک هر دو ز یزدان بود

لب مرد باید که خندان بود

«فردوسی»هرچند که شادکامی جسته نهایی زندگی است، ولی شادکامی با خوشحالی یکی نیست و زندگی سراسر خوشحالی شادکامی و خرسندی نمی‌آورد.
شادکامی پذیرش هستی درونی و برونی خود با همه‌ی آسان و دشوارش است. شادکامی
در رشد و بهبود شخصیت است، به هر راه و به هر سختی که نیاز باشد.


۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

ایمن‌ترین راه در زندگی راهی است که در آن آرام‌تر باشیم. ما بیشتر در هنگامه‌ی تنش و ناخرسندی اشتباه و یا فرار می‌کنیم.