۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

هر كس كه براي زندگي ديگران نسخه مي پيچد، خود مزه آزادي را نچشيده است.
به هر دینی که میخواهی باش، هر مرام و شیوه زندگی را که میخواهی برگزین، جهان را همانگونه که میخواهی ببین. ولی هرگاه خود را ناشاد یافتی، هرگاه امید یا خرسندی را در زندگیت کم سو دیدی، دلیلش را درون خودت جستجو کن. آن را در کردار یا نگرشت به زندگی پیدا کن و هیچگاه .جهان را سرزنش نکن

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

اگر از انتقادی خشمی برانگیخته شود، نشان از وجود حقیقتی در آن نقد است.

۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

پیروزی

تنها به پیروزی‌ای باید دلخوش بود که کهنه نشود، و برای رسیدن به آن زندگانی خود را سپری نکنیم، که جز آن، زندگی‌ای خواهیم داشت تهی از پیروزی و در نتیجه تهی از شادی پیروزی. آن پیروزی بزرگ، که ارزش شادی دارد، امید و تلاش است، نه پیامد‌های آنها.