۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

لذت بخش‌ها

انسان هر آنچه را که با آن به تمرکز برسد دوست دارد. چه نیایش باشد، چه کتاب،چه کار یا عشق.

۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

آسان زیستن

هر سختی آسان است اگر با آرزویی همراه نباشد، و هر آسایشی دشوار است اگر آرزویی در دل باشد. از این رو درد به خودی خود با غصه رابطه ندارد.

گفت‌و‌گو

نه تنها درست رساندن پیام وظیفه ماست، که درست فهمیدن آن هم وظیفه ماست.

برآورد از خویش

حتی در مطمئن ترین لحظه ها هم احتمال در اشتباه بودن بسیار فراوان است.

دل

جای زخم بر دل شکسته باز می ماند. بسیاری دلها از اشتباه هایی شکسته اند که  پرهیزناپذیر بوده اند. چاره کار در این است که هر کس تا میشود از شکستن دل خود جلوگیری کند.

آشکارا سخن گفتن

آنکه از کنایه و ریشخند برای بازنمودن ناخرسندی خویش بهره می‌گیرد، یا استدلال سستی دارد، یا شخصیتی سست که ناتوان از بازگو کردن حقیقت است.

۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

انسان و همه چیز

هر دم و هر جا، به خودی خود از احساس و معنی تهی است. این انسان است که به هر چیز احساس و معنی می‌دهد. و از آنجا که او بیشتر با احساس‌های گذشته‌ی خود زندگی می‌کند، نسبت به جاها و زمان‌های گوناگون احساس‌های گوناگون دارد. برای آنکه همیشه بهترین احساس را داشته باشیم،‌ باید هر دم احساس‌های خود را بازبیافرینیم و جدا از احساس‌های پیشین خود زندگی کنیم.

وظیفه انسان

دین به انسان حقیقت را نشان نمی‌دهد، که زاویه نگاه برای کشف حقیقت را نشان می‌دهد. و وظیفه‌ی اندیشیدن بر دوش انسان بازمانده است.