۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

خرسند زیستن

آنکه امروزش را به حسرت فردایی دیگرگونه بگذراند، فردای دیگرگونه اش به
حسرت امروز خواهد گذشت.
چرا که هر زمان و موقعیتی مزیت ها و معایب ویژه ی خود را دارد و با حسرت
خوردن شانس بهره بردن از مزیت ها از دست می رود.

نیک شمردن

یکی انسان بود و یکی انسان بود. یکی می خورد و یکی می خورد. یکی زندگی می
کرد و آن یکی زندگی می کرد. یکی کشاورز بود و دیگری کشاورز بود. یکی نیکی
می کرد و یکی نیکی می کرد. یکی از دنیا رفت و دیگری نیز از دنیا رفت. نام
این را پاک نهادند و نام آن را پوچ.
این نیکی را شناخته بود و دوستش می داشت و آن عادت ها را دیده بود و
تکرارشان می کرد...

۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

زندگی در حال

تمرکز بر یافتن خطاهای دیگران، هرچند که راست باشد، تمرکز بر زندگی و پیشرفت خویشتن را باز می دارد و لذت زندگی در حال را از انسان می گیرد. چرا که خطاهای دیگران را پس از آنکه روی می دهند بررسی می کنیم و این زندگی کنونی را از ما دور می کند.

مسیر نیک

یافتن مسیر نیکی، شناخت خویشتن و تلاش در کار نیک برای رسیدن به نیکی بسنده نیست. تلاشی ساده و اساسی پیش نیاز اینهاست و آن جای گرفتن در محیطی نیک همنوا و ساختار درونی انسان و هم نشینی با مردمانی هم مسیر انسان است. جز از این راه هر تلاشی بیهوده خواهد بود.