۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

قوانین

خداوند کیهان را آنگونه آفریده که چیزی کمتر از بهترین دستگیرمان نشود.

۱۳۸۸ آبان ۱۰, یکشنبه

عشق

باور به عشق در یک نگاه و باور به پیدایش آنی عشق، باور به وجود عشق حقیقی است. راهی جز آن به این
سرزمین افسانه ای نیست