۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

دست خدا

در بسیاری نمودهای این جهانی، دست خدا با میانجی در کار است.

این میانجی ها شوند(دلیل)هایی هستند که ما آنها را می توانیم برای پدیده های دنیا کشف کنیم.

یافتن میانجی ها ما را مرحله ای به خدا نزدیک تر می کند.

روح خدا یکتاست و در کالبد انسان دمیده شده است.

پس این روح انسان همان یکتا روح خداست.و روح همه انسانها یک روح است و در آن مشترکیم. این یگانه روح با اثر بر ژنهای انسان نمودار می گردد . که بسیاری از جهش ها و تغییرات ژنتیکیِ بی برانگیزنده ی خارجی شناخته شده است و اینها برانگیزنده شان دست خداست و اینها همان میانجی ها هستند.

روح انسانها مشترک است.

۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

قرآن

قرآن کتابی است که برای هدایت آمده و باید آنچنان باشد که انسان با خواندنش حرفی که به کارش آید دریابد.
تفسیری از قرآن که مطالبش را با یافته ها و دانسته های علمی انسان سازگار سازند چه سود دارد جز آنکه تنها به باورمان به آسمانی بودن کتاب کمک می کند.
یا باید آنچنان به آن ایمان داشت که حتی اگر با دانش روز ناسازگار بود آن دانش را نادرست/ناکامل بدانیم و از روی این کتاب به دنبال پاسخ های علمی دیگری بگردیم و در راه پژوهش گاه نهیم و از این کتاب همچون راهنمایی برای درستی علممان بهره جوییم. 
یا دید خود را تنها به آموزه های اخلاقی قرآن بدوزیم و از بررسی علمی آن چشم بپوشیم.
چرا که اشتباه های علمی در کتابی که از جانب خداست، باور به دست نخورده بودن آن را از میان می برد.

بهشت

بهشت را در قرآن در چه بسیار جاهاست که سرشار از لذتهای این جهانی و جسمانی و حتی آنگونه که در این دنیا بد شمرده شده میابیم. ا
گر همه ی آن بهشتی که انسان را وعده داده اند همین باشد، چه کوته نظرانه است اگر همین دنیای خود را آنگونه بهشتی نسازیم و عمر خویش را سر کنیم در آرزوی آنکه دوباره این چنین فرصتی دهدنمان.
ولی این چنین واگویه هایی از بهشت به این منظور می ماند که چنین لذت هایی هم وجود دارد جدای آن خوشی ها که از تصور انسان به دور است. و اینکه محدودیتی در خوشی های بهشت نیست و انسان را وعده به آن چیز نمی دهند که به خاطر ناتوانیش در درک آن برایش پرده ای تاریک یا حتی ترسناک باشد.